Algemeen Privacy- en cookiebeleid Garantlease

Algemeen Privacybeleid

Privacybeleid

Garantlease vindt zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens erg belangrijk.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij, als de verwerkingsverantwoordelijke, omgaan met de persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u of via derden (bijvoorbeeld uw werkgever) verkrijgen. Daarnaast zullen we ook aangeven hoe wij op onze website www.garantlease.nl (hierna: de “Website”) gebruik maken van cookies.

Contactgegevens Garantlease:

Garantlease
Bezoekadres: Saffierlaan 3
Postadres: 2132 VZ Hoofddorp
Algemeen telefoonnummer: 030 – 760 5002
Website: www.garantlease.nl

Artikel 1 – Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?

Garantlease verzamelt (persoons)gegevens van:

 1. bezoekers van onze website;
 2. zakelijke klanten en werkgevers;
 3. werknemers van de zakelijke klanten en de eindgebruikers van de leaseauto’s (de bestuurders).               

Artikel 2 – Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Garantlease verzamelt persoonsgegevens in onder meer de volgende situaties:

 1. Wanneer u de website bezoekt.
 2. Wanneer u producten en/of diensten van Garantlease wenst af te nemen of afneemt.
 3. Wanneer u met Garantlease een overeenkomst sluit.
 4. Wanneer uw werkgever gegevens over u verstrekt, omdat u de leaseauto in het kader van uw arbeidsovereenkomst ter beschikking krijgt.
 5. Wanneer u gebruik maakt van één of meer producten van Garantlease , zoals online platforms, applicaties en software, die het mogelijk maken om gegevens van u te verzamelen.
 6. Wanneer u contact opneemt met Garantlease , bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of via de telefoon.

Artikel 3 – Welke persoonsgegevens verwerkt Hiltermann?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. De meest bekende vormen van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Het kan ook zijn een IP-adres of een bankrekeningnummer. Afhankelijk van het soort dienst welke u van Garantlease vraagt worden verschillende categorieën persoonsgegevens verwerkt. In de paragraaf waarin we beschrijven voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken, geven we in meer detail aan welke gegevens daarbij van belang zijn.

Artikel 4 – Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan als Garantlease zich kan baseren op tenminste één van de in de wet toegestane gronden. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij zijn aangegaan met u.
 • Voor ons gerechtvaardigd belang.
 • Om te voldoen aan een op Garantlease rustende wettelijke.
 • Op basis van uw verkregen toestemming.

Artikel 5 – Doeleinden van verwerking van gegevens

Bezoek website

Op de website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze website verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden. Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de website cookies geplaatst op uw computer, smartphone of tablet. Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies en welke cookies er worden gebruikt de specifieke paragraaf hierover en onze cookie verklaring.

Een leaseovereenkomst of andere overeenkomst met Garantlease

De gegevens die u in het kader van de leaseovereenkomst aan Garantlease verstrekt, gebruiken wij om deze overeenkomst met u uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om u te informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst en/of de leaseauto die in het kader van deze leaseovereenkomst aan u ter beschikking is gesteld.

Contact met Garantlease

Als u Garantlease om informatie verzoekt, verwerkt Garantlease de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen ook gebruik maken van uw persoonsgegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening in het algemeen. Denk daarbij aan het verbeteren van onze onlinedienstverlening maar ook de dienstverlening als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst.

Hiltermann is continu bezig met het verbeteren, analyseren en ontwikkelen van haar diensten en het (laten) uitvoeren van marktonderzoek. Ook hiervoor gebruiken wij persoonsgegevens als dit niet anders kan.

Hiltermann verwerkt ook persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor haar interne bedrijfsvoering. Hierbij kun u denken aan ongevallenbeheer, het beheer van verkeers- en parkeerboetes maar ook aan bepaalde management doeleinden, zoals analyses, rapportages en audits. Hiervoor zullen alleen persoonsgegevens worden gebruikt als dit noodzakelijk is.

Beveiliging is ook belangrijk voor Hiltermann. Om de Website en andere producten (zoals applicaties en software) goed te beveiligen en om fraude en misbruik tegen te gaan kan het voorkomen dat Hiltermann persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6 – Gebruikt Garantlease cookies?

Garantlease maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’. Voor meer details over welke cookies wij daadwerkelijk gebruiken, zie onze cookieverklaring.

We gebruiken cookies die geen invloed hebben op u privacy en cookies die mogelijk wel invloed hebben op u privacy. Hier informeren we u wel graag over in onze cookieverklaring. Als we cookies willen plaatsen die wel van invloed zijn op u privacy, bijvoorbeeld de cookies die tracking via websites mogelijk maak, vragen wij u expliciete toestemming voordat wij deze plaatsen.

Artikel 7 – Gegevens in de Europese Economische Gemeenschap

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens delen met verwerkers die (deels) buiten de Europese Economische Gemeenschap gevestigd zijn. In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat deze organisaties zich bevinden in landen die door de Europese Unie zijn aangewezen als veilige landen in het kader van de AVG, en als dit niet zo is dat dan met seperate overeenkomsten wordt gewerkt die aansluiten bij de modelovereenkomsten zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. We zullen er zorg voor dragen dat ook een doorgifte van persoonsgegeven zal plaatsvinden in lijn met de AVG.

Artikel 8 – Beveiliging

Om uw en andermans persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen investeert Garantlease in haar systemen, procedures en mensen. Zo houden we ons beveiligingsniveau op een goed niveau en gaan we ongeautoriseerde toegang, verlies en andere mogelijke vormen van datalekken zo goed als mogelijk tegen. We hanteren beveiligingsprotocollen wanneer gewerkt wordt met persoonsgegevens en deze zijn toegespitst op het soort gegevens. Binnen onze organisatie werken we met fysieke beveiliging en organisatorische beveiliging. Ook wordt ons personeel getraind zodat zij weten hoe veilig kan worden gewerkt met persoonsgegevens. Als u meer informatie wilt over hoe we uw gegevens beveiligen dan kan u contact opnemen met ons.

Artikel 9 – Welke rechten heb jij?

Het is belangrijk dat u zelf controle houdt op wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Daarom heb u verschillende rechten die u kan gebruiken.

Je kunt uw gegevens te allen tijde bij Garantlease opvragen of ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Ook is er het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking van persoonsgegevens of een deel daarvan.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan, dan kunnen wij met u afspreken dat u de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt en welke wij op geautomatiseerde wijze opslaan van ons ontvangt, zodat jij deze gegevens kan verstrekken aan een andere, door u gekozen, partij. Dit wordt het recht op gegevensoverdraagbaarheid genoemd. Informatie die door ons wordt verwerkt op grond van een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen valt niet onder dit recht.

Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Garantlease wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Garantlease deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/ of verwijderen. Houd er rekening mee dat, nadat wij uw gegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze persoonsgegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn. Dit zal duren tot het moment dat ook de back-ups worden gewist.

Via de onderstaande button kun u ons een bericht sturen. Zet in de omschrijving: verzoeken voor het wijzigen of verwijderen van mijn persoonsgegevens.

Artikel 10 – Andere partijen die uw persoonsgegevens verwerken

Garantlease verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de Belastingdienst, Politie of toezichthouders).

Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van Garantlease (bijvoorbeeld softwareleveranciers) is een verwerkersovereenkomst gesloten conform de Europese en de Nederlandse privacyregelgeving.

Verwerkers en verantwoordelijken.

Om onze diensten aan u te kunnen aanbieden, werkt Garantlease nauw samen met derden, zoals autodealers, onderhoudsbedrijven, intermediairs die u met ons in contact brengen, en ook partijen die Garantlease helpen bij het ondersteunen van de onderneming zoals het in stand houden van de software en IT-infrastructuur en beveiliging. Wij maken met deze derden goede afspraken over de verwerking van de persoonsgegevens die passend is bij de situatie.

Garantlease zal uw persoonsgegevens, zonder expliciete voorafgaande toestemming, niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Kredietwaardigheid

Op het moment dat jij klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR gebruikt deze gegevens alleen voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. EDR brengt hierover een advies uit dat zij met Garantlease deelt.

Ook als u een private lease wenst aan te gaan, verstrekken wij u gegevens aan EDR. EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over u kredietwaardigheid en onderzoek doen naar u contactgegevens.

Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, bekijk dan de mogelijkheden in het privacy statement van EDR.

Artikel 11 – Privacyverklaring derden

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Garantlease is niet verantwoordelijk voor het gebruik van die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Artikel 12 – Bewaartermijn

Garantlease bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat. Hiltermann heeft een intern retentiebeleid. Als u specifieke vragen hebt over hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren kunt u hierover een vraag stellen via deze button:

Artikel 13 – Vragen, klacht of contact Garantlease

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Garantlease via onderstaande button. Ook hebt u het recht om een eventuele klacht kenbaar te maken via deze button:

Als u van mening bent dat wij toch niet voldoende zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens hebt u het recht om een klacht voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 14 – Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op de website.

cookiebeleid

Gebruik van cookies door Garantlease

Garantlease maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken, zoals ‘beacons’ en ‘scripts’ op haar website www.garantlease.nl (hierna de ‘website’).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. Deze cookies bevatten bepaalde informatie, zoals de taalvoorkeur van de bezoeker. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van de website of zorgen ervoor dat de grafische vormgeving van de website correct wordt weergegeven en de applicaties van de website correct werken.

Cookies bevatten zelf geen persoonsgegevens. Alle cookies bevatten een unieke code (“naam van de server die de cookie heeft geplaatst + vervaldatum + unieke nummer/waarde”) op basis waarvan de browser herkend kan worden ofwel tijdens het bezoek aan de website (‘sessiecookies’) ofwel wanneer er later opnieuw naar de website gesurft wordt (‘permanente cookies’). Permanente cookies blijven op de browser opgeslagen, hoewel ze altijd verwijderd of gedeactiveerd kunnen worden bij de browservoorkeuren.

Welke cookies gebruiken we?

Functionele cookies, technische cookies

Deze cookies worden gebruikt om de specifieke functionaliteit op de website mogelijk te maken en zo de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, bijvoorbeeld door de keuzes en de voorkeuren te onthouden (bijv. gekozen taal) of door meer complexe beslissingen op te slaan (bijv. voorkeurslocatie of volume-instellingen).

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld. Dankzij deze cookies kan er door de website genavigeerd worden en kunnen de verschillende functies hiervan gebruikt worden.

Er is geen toestemming nodig voor het plaatsen van deze technische en functionele cookies, omdat hierbij geen persoonsgegevens worden verwerkt.

Analytische cookies

Garantlease maakt gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Garantlease gebruikt deze statistieken om de website en emailberichten continu te verbeteren en relevante informatie aan te bieden en om inzicht te verwerven in de bezoekersstroom, verkeersbronnen en paginabezoeken op de website.

Tracking-/ advertising cookies

Garantlease maakt ook gebruik van tracking en advertising cookies. Meer in het bijzonder maakt Garantlease gebruik van Google Analytics.

Het kan ook zijn dat Garantlease een marketingcampagne heeft lopen waarbij wordt samengewerkt met derden. Ook in dat geval kan er sprake zijn van een tracking cookie.

Bij uitschrijving voor de nieuwsbrief en andere marketing e-mails van Garantlease kan de browser zo worden ingesteld dat de tracking cookies worden geweigerd.

De cookie instellingen kunnen worden aangepast op de browser. Garantlease adviseert om de handleiding van uw browser hiervoor te raadplegen:

Disclaimer

Het overzicht van cookies op de website van Garantlease is een momentopname. Garantlease streeft ernaar om deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden. In verband met constante wijzigingen en optimalisatie van zowel de website als wetgevingen, kan de situatie zich voordoen dat niet alle actuele cookies en/of sites volledig geüpdatet zijn. Daarnaast kunnen cookies soms ingeladen worden via derden, zoals bijvoorbeeld de beheerders van applicaties welke gebruikt worden op de website van Garantlease.